20. januar 2019

Natteravnene i Furesø inviterer i samarbejde med DrugRebels til foredrag og debat den 26. februar 2019. Arrangementet er for forældre til børn og unge i alderen 10-20.

Natteravnene vil med dette foredrag om stoffer i nattelivet skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af åben dialog med vores unge mennesker før de møder nattelivets fristelser til fester og på gaden.

Se mere om arrangementet og hvordan man tilmelder sig på Natteravnenes hjemmeside.

På Natteravnenes hjemmeside kan du envidere læse mere om programmet for 2019, herunder åbning af Bakken, tryghedsvandringer og Distortion. Det er også muligt at booke en Natteravn til et forældremøde.

20. oktober 2018

Et nyt menupunkt er blevet tilføjet på hjemmesiden. Det fører til beskrivelse af foreningens Privatlivspolitik og håndtering af Persondata.

23. september 2018

Næstformand Hans Jørgensen har solgt sin bolig og er derfor udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Ulrik Leth er indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Jørgen Iversen som ny næstformand, Erik Tøt fortsætter som kasserer.

13. maj 2018

Bestyrelsen siger tak til de fremmødte lørdag den 5. maj, hvor et effektivt arbejdshold fik nedlagt sandkassen, udført malearbejde samt luget ukrudt.

Flittige hjælpende hænder Flere flittige hjælpende hænder

28. februar 2018

Furesø Kommune inviterer til en række klima- og miljøarrangementer i løbet af foråret. Se folder om miljø- og klimaarrangementer for mere information.

22. januar 2018

Farum Fjernvarme inviterer til Varmens Dag søndag den 4. februar fra kl. 11:00 - 15:00. Læs mere om arrangementet på Farum Fjernvarmes hjemmeside.

21. september 2017

Den lille fire-vippe på legepladsen er desværre gået i stykker. Bestyrelsen er i dialog med Kompan med henblik på reparation, som desværre først ser ud til at kunne ske ultimo oktober.

17. maj 2017

Bestyrelsen har nu afsluttet dialogen med Furesø Kommune vedr. den manglende snerydning af vores boligveje - et emne der også blev berørt på generalforsamlingen.

Kommunen henholder sig til at den har lovhjemmel til at undlade snerydning og glatførebekæmpelse på enkelte strækninger. Beslutningen er gennemført for at opnå besparelser på driften af vej- og parkområdet. Det har også indgået, at de pågældende veje er relativt mindre betydende i forhold til trafikafviklingen.

Kommunen vedkender sig et erstatningsansvar, skulle det uheldige ske, at nogen kommer til skade pga. manglende snerydning eller glatførebekæmpelse af boligvejene.

Kommunen har ikke forholdt sig til, at der enkelte uger ikke blev afhentet renovation, begrundet i den manglende snerydning.

Bestyrelsen er kede af at Furesø Kommune har valgt at vægte økonomiske besparelser over sikkerhed og har derfor opfordret kommunen til at beslutningen genovervejes ved de forestående budgetforhandlinger. Dette begrundes i at boligvejene mange steder dagligt benyttes af gående og cyklister, f.eks. på vej i skole eller til arbejde.

3. maj 2016

Vejret ødelagde desværre vores mulighed for at male lørdag den 30. april, hvor der ellers var dejlig stor tilslutning til at fordele sandkassesand og faldunderlag på legepladsen mm.

Derfor tager vi en runde mere i weekenden den 21. - 22. maj og håber på bedre vejr.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses arbejdet. Bestyrelsen og legepladsudvalget håber selvfølgelig på lige så stor tilslutning til dette arbejde.

11. april 2016

Lørdag den 30. april kl. 13 - 16 planlægger bestyrelsen og legepladsudvalget at udføre vedligeholdelsesarbejde på legepladsen. Nyt sand er bestilt og hvis vejret er tørt, kan det være vi kan få malet også.

Da lastbilen er for tung, kan sandet desværre ikke blive læsset af på legepladsen. Vi har derfor brug for hjælp til at fordele faldunderlag samt flytte sand, fra aflæsningsstedet på Munkehøjvænge, til legepladsen. Medbring gerne trillebør og skovl/spade/rive. I den lidt lettere afdeling kan man hjælpe med malerarbejdet.

29. januar 2016

Farum Fjernvarme inviterer til Varmens Dag søndag den 7. februar fra kl. 11:00 - 15:00. Læs mere om arrangementet på Farum Fjernvarmes hjemmeside.

18. juni 2015

Legepladsen trænger til en kærlig hånd! Bestyrelsen har bestilt nye sæder til vippen samt et nyt trin til den lille rutsjebane. Desuden har vi brug for at få fjernet ukrudt i sandet og evt. flyttet lidt rund på det sand der fungerer som faldunderlag.

Kom derfor meget gerne på legepladsen og giv en hånd med søndag den 28. juni 2015 kl. 10, så er det hurtigt ordnet.

19. april 2015

I forlængelse af de nye parkeringsregler pr. 1. marts 2014 har Furesø Kommune kommunen nu taget stilling til parkeringsreglerne for grundejerforeningens område. Kommunen har besluttet at de områder på vores boligveje, der er belagt med SF-sten, er at betragte som parkeringspladser.

Forhistorien er: Det fremgår af byggemodningsprojektet fra 1969, at det asfaltbelagte vejareal på boligvejene deles mellem gående, cyklende - og biltrafik - og de med SF-sten belagte områder udlægges til parkering.

De generelle regler, sammenholdt med lokalplanen og deklarationen, fortolkes nu således af kommunen:

15. februar 2015

Furesø Kommune inviterer til borgermøde den 26. februar 2015 med emnet "Fælles indsats mod indbrud - Gør dit lokalområde trygt med Nabohjælp". Se Invitation til borgermøde den 26. februar 2015 på Furesø Kommunes hjemmeside med mere information og tilmeldingsvejledning.

5. oktober 2014

Furesø Kommune har henledt opmærksomheden på at der er mulighed for at søge penge fra en støjpulje frem til årsskiftet. Der kan søges om tilskud til individuel støjisolering af boliger, støjskærme mod vej og lignende.

For at komme i betragtning til midlerne fra støjpuljen skal boligen have en beregnet støjbelastning fra vejstøj på mindst 58 dB udendørs ved mindst en boligfacade.

I foreningen vil det være boliger på Hvilebækvænge og Kjærbovænge, samt enkelte huse på Enebovænge og Munkehøjvænge, der vil kunne søge om midler fra puljen. Det er muligt at se om boligen opfylder dette kriterie på http://www.gis34.dk/map.aspx?caseid=190200.

Ansøger skal medfinansiere 50 % af projektet, og der kan maksimalt ydes et tilskud fra puljen på kr. 25.000. Se de nærmere betingelser på http://www.furesoe.dk/kommunen/vejeogtrafik/trafikstoej/stoejpulje.aspx.

15. august 2014

På given foranledning gør bestyrelsen opmærksom på at Furesø Kommune har udarbejdet et regelsæt for hønsehold i byzoneområder. Har du høns, eller overvejer du at holde høns, bør du sætte dig ind i reglerne som du finder på http://www.furesoe.dk/borger/boligogbyggeri/dinbolig/lugtogstoejgener/hoensehold.aspx.

7. juli 2014

Bliv klogere på dit hus og dine omgivelser. En venlig grundejer har henledt bestyrelsens opmærksomhed på www.dingeo.dk, som stiller en mængde geografisk baseret information for en adresse til rådighed, herunder også for parceller i foreningen.

9. juni 2014

Furesø Kommune har udarbejdet en opdateret støjhandlingsplan. Handlingsplanen har baggrund i støjkortlægningen fra 2013, og både støjkortlægning og støjhandlingsplan kan ses på kommunens hjemmeside http://www.furesoe.dk/trafikstoej.

Høringsfrist er den 27. juli 2014

7. april 2014

Per 1. marts 2014 er der foretaget en lovmæssig harmonisering af parkeringsreglerne. For vejene i grundejerforeningen er de væsentligste nye regler at det ikke længere er tilladt at standse eller parkere helt eller delvist på

På forespørgsel har Furesø Kommune oplyst at der ikke findes en lokal bekendtgørelse for området, hvorfor de generelle regler gælder.

De generelle regler, sammenholdt med lokalplanen og deklarationen, fortolkes således af kommunen:

Kommunen oplyser endvidere at det er Politiet der håndhæver reglerne.